Algemene Voorwaarden MUSICO Reizen

Artikel 1: Aanmelding

 • Het aanbod van MUSICO Reizen is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen, Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden.
 • Bij de aanmelding dient u alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de reisuitvoering. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking bij de aanmelding is MUSICO Reizen niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Aanmelding voor een reis kan telefonisch, schriftelijk d.m.v. het boekingsformulier, of via internet. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u een factuur/bevestiging.
 • De benodigde reispapieren worden uiterlijk 14 dagen voor de eerste reisdag naar u toegestuurd.

Artikel 2: Betaling

 • Voor meerdaagse reizen geldt de volgende betalingsregeling: uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur dient u een aanbetaling te hebben gedaan van het op de factuur vermelde voorschotbedrag met een minimum van € 50,= per reiziger. De aanbetaling is noodzakelijk in verband met de ticketreservering voor de concerten en opera’s. Het restant van de factuur dient u uiterlijk 6 weken vóór vertrek in het bezit van MUSICO Reizen te zijn.
 • Voor ééndaagse reizen geldt de volgende betalingsregeling: het totale factuurbedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald zijn aan MUSICO Reizen.
 • Bij reserveringen binnen 6 weken voor vertrek moet de gehele reissom binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden betaald.
 • Niet-tijdige ontvangst door MUSICO Reizen van enig bedrag als hiervoor genoemd, geeft MUSICO Reizen het recht de overeenkomst te ontbinden, onder toepassing van de annuleringsbepalingen.
 • De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor alle reizigers tezamen.
 • De opdrachtgever cq. de reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijk rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van 50,=.

Artikel 3: Inhoud van de overeenkomst

 • De in deze publicatie van MUSICO Reizen vermelde gegevens bepalen de inhoud van de reisovereenkomst, tenzij daar schriftelijk op aangevuld c.q. van afgeweken is. Gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de reisduur is uitgedrukt in dagen, gelden de reisdagen als inclusief de heen- en terugreis, ongeacht het tijdstip van aankomst of vertrek.
 • Kennelijke fouten of vergissingen binden MUSICO Reizen niet.
 • MUSICO reizen is niet aansprakelijk voor door derden uitgegeven materiaal.
 • Alle reizen van MUSICO Reizen zijn gebaseerd op een minimum aantal van 16 personen. Voor de reizen in het segment MUSICO Basis is het minimum aantal deelnemers 18. Indien dit minimum aantal niet wordt gerealiseerd kan MUSICO Reizen de reisovereenkomst opzeggen. MUSICO Reizen zal dit uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum berichten en daarbij trachten een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.
 • Preferenties en dieetwensen die zijn opgegeven worden doorgegeven aan de leveranciers, maar kunnen door MUSICO Reizen niet worden gegarandeerd. Indien een specifieke wens zo essentieel is dat alleen wordt gereserveerd mits aan die wens wordt voldaan, is er sprake van een essentie, die alleen bindend is indien door MUSICO Reizen schriftelijk bevestigd.
 • De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. MUSICO Reizen behoudt zich het recht voor om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling gebeuren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst heeft de reisorganisatie het recht de reisovereenkomst op te zeggen. MUSICO Reizen is voor de uitvoering van en de informatie over de voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. De reisorganisator kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal de reisorganisator zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien de reisorganisator er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 4: Annuleringsbepalingen

 • Indien de reis wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering van een ééndaagse reis tot de 28ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: de kosten van het (de) gereserveerde ticket(s).
  • bij annulering van een meerdaagse reis tot de 42ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling
  • bij annulering van een meerdaagse reis tussen de 42ste (incl.) en de 28ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: 35% van de basisreissomonderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
  • bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de basisreissomonderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
  • bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 5de dag (incl.) vóór de vertrekdag: 100% van de totale reissom.
 • Een annulering wordt alleen binnen kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnengekomen op de eerst volgende werkdag.

Artikel 5: Verzekeringen

 • Wij adviseren u een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Afsluiten van zo’n verzekering dient uiterlijk 8 dagen na boeking van de reis te worden gedaan. De premie annuleringskostenverzekering dient te worden voldaan met de eerste betaling.

Artikel 6: In-de-plaatsstelling

 • Tot 7 dagen voor vertrek kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Hij kan zijn rechten en plichten uit de overeenkomst overdragen aan een derde. MUSCO Reizen zal zo’n in-de-plaatsstelling aanvaarden, mits de eventueel extra kosten worden voldaan en de betreffende leverancier(s) akkoord gaat/gaan.
 • Opdrachtgever en vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de oorspronkelijke deelnemer en voor de bijkomende kosten.

Artikel 7: Verplichtingen van de reiziger

 • De reiziger(s) is/zijn verplicht alle aanwijzingen van MUSICO Reizen gericht op een goede uitvoering van de reis, stipt op te volgen. Een reiziger die dit voorschrift niet naleeft op de goede uitvoering van de reis anderszins in gevaar brengt, kan door MUSICO Reizen van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten. De kosten daarvan zullen op de betreffende reiziger worden verhaald.

Artikel 8: Reisdocumenten

 • Paspoort, visa, inentingen en andere reisdocumenten zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.
 • Van iedere reiziger wordt verwacht dat hij/zij voor vertrek controleert of hij/zij volgens de laatste stand van zaken over de juiste reisdocumenten beschikt. De gevolgen van het niet-beschikken over de juiste documenten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 9: Opzegging door MUSICO Reizen

 • MUSICO Reizen is bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden waardoor zij in redelijkheid niet aan uitvoering van de overeenkomst kan worden gehouden.
 • In dat geval zal MUSICO Reizen zoveel als in haar vermogen ligt een alternatief aanbieden dat qua kwaliteit en prijs zoveel mogelijk gelijk is aan de oorspronkelijke reis, tenzij de opzegging een gevolg is van een aan de opdrachtgever en/of reiziger toe te rekenen oorzaak.
 • Indien geen alternatief kan worden aangeboden of de opdrachtgever c.q. reiziger weigert het alternatief, zal MUSICO Reizen binnen één maand na de opzegging de betaalde reissom(men) restitueren c.q. indien de reis reeds ten dele is genoten, het evenredig deel daarvan.

Artikel 10: Wijziging door MUSICO Reizen

 • MUSICO Reizen heeft het recht om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden (zie vorige paragraaf) en zal de opdrachtgever onder opgaaf van redenen schriftelijk op de hoogte brengen van de wijziging.
 • MUSICO Reizen heeft eveneens het recht om de overeenkomst op een niet-wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
 • MUSICO Reizen zal de opdrachtgever onder opgaaf van redenen binnen 72 uur schriftelijk op de hoogte brengen van de wijziging.
 • Binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht kan de reiziger en wijziging op een wezenlijk en een wijziging op een niet-wezenlijk punt afwijzen wanneer deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. MUSICO Reizen, heeft alsdan het recht om de overeenkomst op te zeggen.
 • In geval van afwijzing en opzegging als hiervoor bedoeld, zal MUSICO Reizen binnen één maand na de opzegging de betaalde reissom restitueren, cq. wanneer de reis deels is genoten, een evenredig deel daarvan. Daarnaast heeft de reiziger recht op een vergoeding van vermogensschade die een rechtstreeks gevold is van de opzegging onder toepassing van artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van MUSICO Reizen voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, wordt beheerst door het Nederlands recht, met inachtneming van het navolgende.
 • Indien op een in de overeenkomst begrepen dienst, waaruit de in voorgaand punt bedoelde schade is voortgevloeid, een verdrag van toepassing is, kan MUSICO Reizen zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, die dat verdrag aan de dienstverlener toekent of toestaat.
 • MUSICO Reizen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • De aansprakelijkheid van MUSICO Reizen voor derving van reisgenot is beperkt tot eenmaal de reissom per persoon.
 • Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van MUSICO Reizen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door MUSICO Reizen. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.
 • Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade in beroep of bedrijf als mede voor schade t.g.v. verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld daaronder begrepen.
 • Uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van personeel van MUSICO Reizen en/of de door deze ingeschakelde derde(n).

Artikel 12: Klachten

 • In geval men tijdens de reisuitvoering een onvolkomenheid constateert, dient dit direct te worden kenbaar gemaakt aan de desbetreffende dienstverlener en indien dat geen oplossing biedt, dient tijdens de reis contact op te worden genomen met MUSICO Reizen.
 • Indien een onvolkomenheid tijdens de reis niet naar tevredenheid is opgelost, dient deze uiterlijk 4 weken na terugkeer schriftelijk bij MUSICO Reizen te worden ingediend om in behandeling te worden genomen.
 • Indien terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de opdrachtgever of de reiziger tot uiterlijk drie maanden na de reis (of de oorspronkelijke vertrekdatum indien de reis geen doorgang heeft gevonden) het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. Deze geschillencommissie geeft een voor beide partijen bindend advies, onder toepassing van haar eigen reglement. De opdrachtgever of reiziger die geen gebruik wil maken van deze procedure, kan zich tot uiterlijk 8 weken na terugkeer of na de oorspronkelijke vertrekdatum tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 13: Adviesbemiddeling

 • Onder bemiddeling wordt verstaan de opdracht aan MUSICO Reizen om te bemiddelen bij het totstandkomen van een overeenkomst, betreffende de door de opdrachtgever gewenste diensten.
 • De voorgaande artikelen zijn dienovereenkomstig van toepassing op de bemiddelingsovereenkomst, behoudens voor zover zij zijn gericht op de hoedanigheid van de reisorganisator dan wel behoudens indien daarvan in dit artikel afgeweken wordt.
 • MUSICO Reizen aanvaardt als bemiddelaar geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners, noch voor de juistheid van de door dezen verstrekte informatie.
 • Indien en voor zover MUSICO Reizen in haar werkzaamheden als bemiddelaar een verwijt zou zijn te maken en de opdrachtgever daardoor schade zou lijden, is de aansprakelijkheid van MUSICO Reizen beperkt tot éénmaal de reissom per persoon. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke verzekeringen dekking plegen te geven, alsmede de aansprakelijkheid voor schade in bedrijf of beroep is uitgesloten.

Artikel 14: Stichting Garantiefonds en Calamiteitenfonds

 • MUSICO Reizen is aangesloten bij de SGR, lidnummer 3115. Alle in dit programma opgenomen gepubliceerde meerdaagse reizen vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
 • MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.