ANVR Reizigersvoorwaarden & aanvullende voorwaarden MUSICO Reizen

ANVR Reizigersvoorwaarden

ANVR logo 2019

Inleiding
De ANVR-Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op uw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR-Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Waarom nieuwe voorwaarden?
De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die u vanaf deze datum boekt. Daarom moesten ook de ANVR-voorwaarden worden aangepast. Zoals u van ANVR bent zijn is dat gedaan in overleg met de Consumentenbond.

Aanvullende voorwaarden
De handelaar (in dit geval de reisorganisator MUSICO Reizen) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt.

De volledige tekst van de ANVR Reizigersvoorwaarden kunt u hier lezen.

Baarn, december 2018 – januari 2022
© Copyright ANVR

Aanvullende bepalingen van MUSICO Reizen

De navolgende bepalingen zijn door MUSICO Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Betaling en aanbetaling

Als de boekingsdatum langer dan 9 weken vóór vertrek van de door u geboekte reis is, dient u binnen 7 dagen na boeking een aanbetaling te voldoen van het op de factuur vermelde aanbetalingsbedrag. Het restant van uw factuur dient u uiterlijk 7 weken voor vertrek te voldoen. Deze aanbetaling is noodzakelijk in verband met onder andere de reservering van de tickets voor de concerten en de opera’s. Het aanbetalingsbedrag wordt als volgt berekend:

Als de boekingsdatum eerder dan 9 weken vóór vertrek van de door u geboekte reis is, dient u binnen 7 dagen na boeking de volledige reissom te voldoen. Als de boekingsdatum eerder dan 3 weken vóór vertrek is, dient u de volledige reissom binnen 3 dagen te voldoen.

Als boekingsdatum geldt de dagtekening op uw factuur.

Het aanbetalingsbedrag wordt als volgt berekend:

1. U maakt een meerdaagse vlieg- of treinreis:

 • Basisreissom: van dit bedrag wordt € 100,= als aanbetaling berekend, vermeerderd met 20% van het resterende bedrag van de basisreissom.
 • Muziekprogramma: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling.
 • Niet-muzikale reisonderdelen: van dit bedrag wordt 20% berekend als aanbetaling. Onder niet-muzikale onderdelen valt bijvoorbeeld de eventuele eenpersoonstoeslag. Uitzondering hierop vormt de bijdrage voor het Calamiteitenfonds. MUSICO Reizen is wettelijk verplicht deze bijdrage apart op uw factuur te vermelden.
 • Vrije-keuze-elementen: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling. Onder vrije-keuze-elementen vallen de afwijkingen op het standaardprogramma zoals deze door MUSICO Reizen zijn gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld een extra overnachting of een upgrade van uw vlucht of kamer.
 • Indien u via MUSICO Reizen een annuleringskostenverzekering heeft afgesloten, wordt de premie voor 100% berekend als aanbetaling.

2. U maakt een meerdaagse touringcar- of eigen vervoer-reis:

 • Basisreissom: van dit bedrag wordt 20% als aanbetaling berekend.
 • Muziekprogramma: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling.
 • Niet-muzikale reisonderdelen: van dit bedrag wordt 20% berekend als aanbetaling. Onder niet-muzikale onderdelen valt bijvoorbeeld de eventuele eenpersoonstoeslag. Uitzondering hierop vormt de bijdrage voor het Calamiteitenfonds. MUSICO Reizen is wettelijk verplicht deze bijdrage apart op uw factuur te vermelden.
 • Vrije-keuze-elementen: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling. Onder vrije-keuze-elementen vallen de afwijkingen op het standaardprogramma zoals deze door MUSICO Reizen zijn gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld een extra overnachting of een upgrade van uw vlucht of kamer.
 • Indien u via MUSICO Reizen een annuleringskostenverzekering heeft afgesloten, wordt de premie voor 100% berekend als aanbetaling.

3. U maakt een eendaagse reis:

 • Basisreissom: van dit bedrag wordt € 35,= als aanbetaling berekend.

Annuleringsbepalingen

De bedragen van de annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van opzegging. MUSICO Reizen hanteert verschillende annuleringskosten bij eendaagse of meerdaagse reizen.
Indien u uw reis onverhoopt moet annuleren, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd.

Bij meerdaagse reizen:

 • Bij annulering van een meerdaagse reis tot en met de 43e dag vóór de vertrekdag: het bedrag ter grootte van de aanbetaling (voor de berekening hiervan zie de bepaling van MUSICO Reizen over het aanbetalingsbedrag).
 • Bij annulering van een meerdaagse reis vanaf de 42e tot en met de 29e dag vóór de vertrekdag: 35% van de basisreissom-onderdelen, vermeerderd met het totale bedrag van de voor u gereserveerde kaarten van het muziekprogramma.
 • Bij annulering van een meerdaagse reis vanaf de 28e dag tot en met de 15e dag vóór de vertrekdag: 75% van de basisreissom-onderdelen, vermeerderd met het totale bedrag van de voor u gereserveerde kaarten van het muziekprogramma.
 • Bij annulering van een meerdaagse reis vanaf de 14e dag tot en met de 8e dag vóór de vertrekdag: 90% van de basisreissom-onderdelen, vermeerderd met het totale bedrag van de voor u gereserveerde kaarten van het muziekprogramma.
 • Bij annulering van een meerdaagse reis vanaf de 7e dag vóór de vertrekdag: 100% van de volledige reissom.
 • Indien bij annulering uw plaats kan worden doorverkocht aan een reiziger op de wachtlijst, bedragen de annuleringskosten € 75,= administratiekosten per geannuleerde deelnemer, exclusief de kosten voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering.
  LET OP: deze regeling gaat uitsluitend van kracht als er voor de betreffende reis een wachtlijst is. Als dat niet het geval is, zal MUSICO Reizen in eerste instantie de eigen plaatsen verkopen en pas daarna de vrijgekomen plaatsen door de annulering. Het kan zijn dat de nieuwe deelnemer een ander muziekprogramma kiest, in dat geval vallen deze onderdelen van het muziekprogramma te allen tijde onder de annuleringskosten. Ook de niet-doorverkochte vrije-keuze-elementen van de oorspronkelijk voor u geboekte reis vallen onder de annuleringskosten.

Bij eendaagse reizen

 • Bij annulering van een eendaagse reis tot en met de 29e dag vóór de vertrekdag: de kosten van de voor u gereserveerde kaarten voor de voorstelling of het concert met een minimum van € 35,= per reiziger.
 • Bij annulering van een eendaagse reis vanaf de 28e dag tot en met de 15e dag vóór de vertrekdag: 75% van de volledige reissom.
 • Bij annulering van een eendaagse reis vanaf de 14e dag tot en met de 8e dag vóór de vertrekdag: 90% van de volledige reissom.
 • Bij annulering van een eendaagse reis vanaf de 7e dag vóór de vertrekdag: 100% van de volledige reissom.
 • Indien bij annulering het voor u gereserveerde ticket kan worden doorverkocht aan een reiziger op de wachtlijst, bedragen de annuleringskosten € 35,= per geannuleerde deelnemer.
  LET OP: deze regeling gaat uitsluitend van kracht als er voor de betreffende reis een wachtlijst is. Als dat niet het geval is, zal MUSICO Reizen in eerste instantie de eigen plaatsen verkopen en pas daarna de plaatsen die door de annulering zijn vrijgekomen.

Een annulering wordt alleen op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur in behandeling genomen. Annuleringen binnengekomen in het weekend (vrijdag vanaf 17.30 uur t/m zondagavond middernacht) gelden als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Overige bepalingen

Concerten en operavoorstellingen
MUSICO Reizen is voor de uitvoering van en de informatie over de concerten/voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. MUSICO Reizen kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal MUSICO Reizen zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien MUSICO Reizen er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Wijziging vermelde prijzen
De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. MUSICO Reizen behoudt zich het recht voor om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling gebeuren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft MUSICO Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen.

Loopafstanden en algemene conditie reizigers 
Onze reizen zijn door reizigers met een gemiddelde conditie goed uit te voeren. Uiteraard wordt er tijdens de reis verschillende onderdelen te voet gedaan. We hanteren als loopafstand 1000 meter of minder. In alle overige situaties zorgt MUSICO Reizen voor vervoer ter plaatse. Bent u minder mobiel (u loopt bijvoorbeeld met een rollator of u kunt geen trappen lopen)? Dat hoeft geen probleem te zijn, maar bespreek het voorafgaand aan uw aanmelding met ons. De reisleiding kan voor u ter plekke – op eigen kosten – (taxi-)vervoer voor u organiseren. Overigens geldt, dat busreizen over het algemeen fysiek minder inspannend zijn dan trein- of vliegreizen.

Minimale groepsgrootte
De minimale groepsgrootte is afhankelijk van het type vervoer. Voor trein- en vliegreizen is de minimale groepsgrootte 12 personen, voor busreizen is de minimale groepsgrootte 15 personen. Indien wegens onvoldoende belangstelling een reis geannuleerd moet worden, dient MUSICO Reizen dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers door te geven. Alle reeds betaalde reisgelden, toeslagen en verzekeringspremies worden ingeval van annulering door MUSICO Reizen direct terugbetaald.

MUSICO Reizen is aangesloten bij: