ANVR Reizigersvoorwaarden & aanvullende bedingen MUSICO Reizen

ANVR logo 2019

ANVR Reizigersvoorwaarden

Inleiding
Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op uw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR-Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Waarom nieuwe voorwaarden?
De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese
regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die je vanaf deze datum boekt. Daarom moesten we ook de ANVR-voorwaarden aanpassen. Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we dat gedaan in overleg met de Consumentenbond. We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Dit is een door de Europese wetgever bedachte nieuwe regeling om jou als reiziger als je geen pakketreis
boekt, toch iets meer bescherming te geven als je wel meerdere reisdiensten bij verschillende handelaren boekt. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor.

Aanvullende voorwaarden
De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt.

De volledige tekst van de ANVR Reizigersvoorwaarden kunt u hier lezen.

Baarn, december 2018
© Copyright ANVR

De navolgende bepalingen zijn door MUSICO Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afb reuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Betaling en aanbetaling
Uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur dient de reiziger een aanbetaling te hebben voldaan van het op de factuur vermelde voorschotbedrag. De aanbetaling is noodzakelijk in verband met de ticketreservering voor de concerten en opera’s. Het aanbetalingsbedrag wordt als volgt berekend: 15% van de “basisreissom-onderdelen” (die omvatten onder meer: de basisreissom, de (eventuele) eenpersoonstoeslag, de bijdrage voor het Calamiteitenfonds) en 100% van de “vrije keuze-elementen” van de reis (bijvoorbeeld de bijboekbare concerten en/of operavoorstellingen). Onder de “vrije keuze-elementen” vallen ook kosten gemaakt voor het afwijken van het standaardprogramma van de in brochure of op website gecommuniceerde reis.

Annuleringsbepalingen
De bedragen van de annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van opzegging. MUSICO Reizen hanteert verschillende annuleringskosten bij eendaagse of meerdaagse reizen.

  • Bij annulering van een ééndaagse reis tot de 28ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: de kosten van het (de) gereserveerde opera- of concertticket(s).
  • Bij annulering van een meerdaagse reis tot de 42ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: het bedrag ter grootte van de aanbetaling (voor de berekening hiervan zie de bepaling van MUSICO Reizen over het aanbetalingsbedrag).
  • Bij annulering van een meerdaagse reis tussen de 42ste (incl.) en de 28ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: 35% van de basisreissom-onderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
  • Bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de basisreissom-
    onderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
  • Bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 5de dag (incl.) vóór de vertrekdag: 100% van de totale reissom.
  • Bij annulering van een ééndaagse reis wordt slechts € 10,= annule-ringskosten berekend indien het ticket voor de voorstelling of concert doorverkocht kan worden aan een reiziger op de wachtlijst.

Een annulering wordt alleen op werkdagen binnen kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnengekomen op de eerstvolgende werkdag.

Concerten en operavoorstellingen
MUSICO Reizen is voor de uitvoering van en de informatie over de concerten/voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. MUSICO Reizen kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal MUSICO Reizen zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien MUSICO Reizen er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Wijziging vermelde prijzen
De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. MUSICO Reizen behoudt
zich het recht voor om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven
bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling gebeuren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst heeft MUSICO Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen.

SGR Stichting Garantiefonds Reisgelden

MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

logo calamiteitenfonds Calamiteitenfonds

MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Voor de specifieke verschillen: www.anvr.nl of www.sktb.nl.

Roken in de bus
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Loopafstanden en algemene conditie reizigers 
Onze reizen zijn door reizigers met een gemiddelde conditie goed uit te voeren. Uiteraard wordt er tijdens de reis verschillende onderdelen te voet gedaan. We hanteren als loopafstand 1000 meter of minder. In alle overige situaties zorgt MUSICO Reizen voor vervoer ter plaatse. Bent u minder mobiel (u loopt bijvoorbeeld met een rollator of u kunt geen trappen lopen)? Dat hoeft geen probleem te zijn, maar bespreek het voorafgaand aan uw aanmelding met ons. De reisleiding kan voor u ter plekke – op eigen kosten – (taxi-)vervoer voor u organiseren. Overigens geldt, dat busreizen over het algemeen fysiek minder inspannend zijn dan trein- of vliegreizen.